Statut

STATUT
STOWARZYSZENIA POD NAZWĄ
GMINNY KLUB SPORTOWY FABIANKI

Rozdział I
Postanowienia ogólne


§ 1
Stowarzyszenie o nazwie Gminny Klub Sportowy Fabianki, zwane dalej „Klubem” jest klubem sportowym w rozumieniu art. 4 ust.1 ustawy o sporcie.
Stowarzyszenie może prowadzić swą działalność używając skrótu GKS Fabianki.

§ 2
Terenem działalności Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a siedzibą Klubu jest Chełmica-Cukrownia.

§ 3
Stowarzyszenie podlega wpisowi do ewidencji i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4
Klub działa na zasadach określonych w niniejszym Statucie w oparciu o:
Ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r., Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015r. poz. 1393 z późn. zm.),
Ustawę z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późn. zm.).

§5
Klub może używać pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

§6
Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych związków stowarzyszeń o tym samym lub podobnym zakresie działania.

Rozdział II
Cele Klubu

§ 7
Celem działalności Klubu jest:
organizowanie sekcji różnych dyscyplin sportu,
organizowanie szkolenia sportowego,
doskonalenie uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej członków Klubu,
zapewnienie członkom Klubu możliwości uczestnictwa w imprezach sportowych
we współzawodnictwie sportowym,
wspomaganie organizowania zajęć sportowych dla członków Klubu w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
wspomaganie organizowania działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnej,
dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny członków Klubu,
kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo
w realizacji zadań sportowych Klubu.

§ 8
Klub realizuje swoje zadania statutowe we współpracy ze wszystkimi organami państwowymi
i samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi.

§9
Klub realizuje swoje cele poprzez:
organizację sekcji różnych dyscyplin sportowych,
wspieranie członków Klubu w dążeniu do osiągania sukcesów sportowych oraz udzielanie wsparcia członkom Klubu, którzy osiągają sukcesy sportowe,
zapewnianie członkom Klubu dostępu do infrastruktury sportowej,
prowadzenie zajęć sportowych,
organizację i udział w imprezach sportowo-rekreacyjnych,
organizowanie różnych form aktywności fizycznej,
współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą,
organizację obozów sportowych,
współpracę z organami administracji publicznej,
pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych Klubu.

Rozdział III
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

§ 10
Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne.
Osoba prawna może być wyłącznie członkiem wspierającym.

§ 11
Członkowie dzielą się na:
zwyczajnych,
uczestników,
wspierających,
honorowych.
Członków przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 12
Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne.
Członkiem zwyczajnym może być również małoletni w wieku 16 do 18 lat.
Małoletni poniżej 16 roku życia mogą być członkami uczestnikami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.

§ 13
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków z głosem stanowiącym oraz biernym
i czynnym prawem wyborczym oraz głosem stanowiącym z ograniczeniami określonymi
w art. 3 ust.2 ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”,
uczestnictwa w przedsięwzięciach organizowanych przez Klub,
zgłaszania propozycji, opinii, postulatów i wniosków wobec Zarządu Klubu,
uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Klub w ramach statutowej działalności,
zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwał Zarządu,
Członkom uczestnikom przysługują wszystkie prawa członków zwyczajnych, z wyjątkiem określonych powyżej w ust. 1 pkt 1 – członkowie uczestnicy biorą udział w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.

§ 14
Członkowie zwyczajni i członkowie uczestnicy obowiązani są do:
aktywnego uczestnictwa w pracach Klubu i realizacji celów statutowych,
przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał Władz,
regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 15
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która popiera cele statutowe Klubu i udziela mu wsparcia materialnego, finansowego lub organizacyjnego.

§ 16
Zarząd może przyznać dowolnej osobie, która ukończyła 18 rok życia tytuł Członka honorowego za wybitny wkład w działalność na rzecz Klubu.

§ 17
Członkowie wspierający i honorowi posiadają wszelkie prawa członków zwyczajnych
z wyjątkiem głosu stanowiącego oraz czynnego i biernego prawa wyborczego na Walnym Zebraniu Członków.
Członkowie wspierający i honorowi mają prawo brać udział – z głosem doradczym
– w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków.
Członkowie wspierający i honorowi są obowiązani do przestrzegania statutu i uchwał władz Klubu.

§18
Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
skreślenia uchwałą Zarządu w wyniku:
złożenia przez członka Klubu Zarządowi pisemnej dobrowolnej rezygnacji
z członkostwa w Klubie,
śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
wykluczenia uchwałą Zarządu w przypadku stwierdzenia:
rażącego naruszenia przez członka postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu
nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres co najmniej
12 miesięcy,
zalegania z opłacaniem składek członkowskich za okres co najmniej
12 miesięcy po uprzednim wezwaniu go do uiszczeniu zaległych składek,
działania przez członka na szkodę Klubu.
rozwiązania Klubu
Od uchwały Zarządu o wykluczeniu z listy członków, Zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od daty doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna

§19
Władzami Klubu są:
Walne Zebranie Członków Klubu,
Zarząd Klubu,
Komisja Rewizyjna.
Członkowie władz Klubu pełnią swoje funkcje społecznie.

§20
Kadencja Władz trwa 4 lata. Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym.
O ile statut nie stanowi inaczej, uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków danego organu.
O ile statut nie stanowi inaczej, uchwały władz Klubu podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że dany organ podejmie uchwałę o zastosowaniu głosowania tajnego. Wyjątek stanowią uchwały dotyczące spraw personalnych, które są podejmowane
w głosowaniu tajnym.

§21
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu.
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków zwoływane jest przez Zarząd
raz na 4 lata a Walne Zebranie Sprawozdawcze raz na rok.
O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej , o ile członek wyraził zgodę na ten tryb powiadamiania, podając
do wiadomości Zarządu swój adres e-mailowy.
O ile statut nie stanowi inaczej uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych
do głosowania w pierwszym terminie lub w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

§22
Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
z własnej inicjatywy,
na wniosek Komisji Rewizyjnej,
na wniosek 1/3 ogółu członków.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca
od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.

§23
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:
określanie głównych kierunków działalności programowej i polityki finansowej Klubu,
rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej,
uchwalenie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla ustępującego Zarządu Klubu,
wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązaniu Klubu,
podejmowanie uchwał o innych sprawach, niezastrzeżonych do kompetencji Zarządu
i Komisji Rewizyjnej
W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 24
W skład Zarządu klubu wchodzą przedstawiciele poszczególnych sekcji, jednak liczba członków zarządu nie może być mniejsza niż pięć, spośród których wybierany jest Prezes, Wiceprezesowie, Sekretarz, Skarbnik i Wolny Członek Zarządu.
Posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż jeden raz
na trzy miesiące.
Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej połowy liczby członków Zarządu w tym Prezesa, Wiceprezesa lub Sekretarza.

§ 25
Do kompetencji Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu, a w tym:
reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Klubu,
uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
uchwalanie wewnętrznych regulaminów Klubu,
powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych o charakterze doradczym,
przyjmowanie i skreślanie, wykluczanie Członków Klubu,
zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu,
pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na utrzymanie i rozwój Klubu,
składanie sprawozdań z działalności Klubu,
rozstrzyganie sporów w Klubie,
określanie wysokości składek członkowskich i trybu ich uiszczania,
powoływanie sekcji Klubu i uchwalanie regulaminów ich działalności.

§ 26
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
Komisja Rewizyjna składa się z trzech Członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej
i Finansowej Klubu z uwzględnieniem celowości, rzetelności, prawidłowości oraz zgodności z przepisami Statutu i uchwał władz;
kontrolowanie przestrzegania zasad prawidłowego gospodarowania funduszami
i majątkiem Klubu;
składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków
i zgłaszanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu bądź w stosunku do każdego członka Zarządu Klubu oddzielnie;
przedkładanie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami;
rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Klubu o skreśleniu z listy członków Klubu, bądź o zawieszeniu w prawach członka Klubu;
występowanie z żądaniem zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd Klubu z jego statutowych obowiązków, a także prawo zwołania zebrania Zarządu Klubu w sprawach niecierpiących zwłoki;
rozpatrywanie innych skarg i wniosków członków Klubu;
przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków pisemnego sprawozdania za okres sprawozdawczy ze swojej działalności.
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają w obecności wszystkich jej Członków.

§ 27
W przypadku ustąpienia lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, członkowie organu władzy, który uległ zmniejszeniu mogą uzupełnić swój skład spośród Członków Klubu. Liczba Członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby Członków danego organu pochodzącego z wyboru.
Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej może odwołać w trakcie kadencji
z pełnionych funkcji wyłącznie Walne Zebranie Członków.
Jeżeli w trakcie kadencji Członkowie Komisji Rewizyjnej lub Zarządu zostaną odwołani
z pełnionych funkcji, Walne Zebranie Członków Klubu, dokonuje uzupełnienia składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, do końca kadencji.

Rozdział V
Sekcje sportowe Klubu

§ 28
W celu stworzenia członkom możliwości uprawiania różnych dyscyplin sportu
i prowadzenia szkolenia specjalistycznego Zarząd Klubu powołuje sekcje sportowe, które są jednostkami organizacyjnymi Klubu.
Zarząd Klubu może wyrazić zgodę na utworzenie w ramach Klubu w pełni autonomicznej Sekcji Sportowej.
Zasady oraz regulamin działania takiej sekcji określa Walne Zgromadzenie Członków Klubu.
Władzami sekcji są:
Walne Zebranie Członków Sekcji,
Zarząd Sekcji złożony z Prezesa Sekcji, Wiceprezesa Zarządu Sekcji oraz Członka Zarządu Sekcji.

§ 29
Działalność Sekcji prowadzona jest w oparciu o niniejszy Statut, Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Klubu, Walnego Zebrania Członków Sekcji oraz postanowienia innych władz Klub.

§ 30
Walne Zebranie Członków Sekcji zbiera się raz na 4 lata.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Sekcji może być zwołane:
na polecenie Zarządu Klubu,
na żądanie 2/3 członków sekcji.

§ 31
Walne Zebranie Członków Sekcji:
ustala główne kierunki działania Sekcji,
wybiera delegatów na Walne Zgromadzenie Członków Klubu,
wybiera trzyosobowy Zarząd Sekcji,
ma prawo odwołać się od decyzji o rozwiązaniu Sekcji Sportowej do walnego Zgromadzenia Członków Klubu.

§ 32
Za bieżącą działalność Sekcji odpowiada Zarząd Sekcji, który:
ustala perspektywiczne i roczne plany działalności organizacyjno-szkoleniowej sekcji, zgodnie z przyjętymi okresowymi planami i polityką sportową Klubu,
nadzoruje realizację ustalonych i zatwierdzonych planów pracy sekcji,
składa roczne sprawozdanie z działalności sekcji Walnemu Zebraniu Członków Sekcji,
podejmuje decyzje w sprawach działalności sekcji nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania Członków Sekcji lub władz Klubu.

§ 33
Sekcję na zewnątrz reprezentuje Prezes Zarządu Sekcji.

Rozdział VI
Wyróżnienia i kary

§ 34
Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu.
§ 35
W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu, Zarządowi przysługuje, zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Członków, prawo wymierzenia następujących kar:
upomnienia,
nagany,
zawieszenia w prawach Członka na okres do 12 miesięcy,
wykluczenia.
Od uchwały Zarządu o ukaraniu, Członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się
do Walnego Zebrania Członków w terminie do 30 dni od daty otrzymania uchwały wraz
z uzasadnieniem.
Uchwała Walnego Zebrania Członków o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział VII
Majątek i fundusze Klubu

§ 36
Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze.
Na fundusz klubu składają się:
darowizny i zapisy i spadki,
składki członkowskie,
dotacje,
dochody z majątku klubu,
Klub nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 37
Dla ważności oświadczeń woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw
i obowiązków majątkowych Klubu wymagane jest łączne działanie: Prezesa Klubu
lub Wiceprezesa działającego wspólnie ze Skarbnikiem Klubu.
Do składania oświadczeń woli w sprawach o charakterze niemajątkowym uprawniony
jest każdy członek Zarządu.

Rozdział VII
Zmiana Statutu i rozwiązanie się Klubu

§ 38
Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej połowy Członków Klubu mających głos stanowiący na Walnym Zebraniu Członków.

§ 39
Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością dwóch trzecich głosów przy obecnej połowie uprawnionych
do głosowania.
Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.
Po zakończeniu prac likwidator występuje do organu ewidencyjnego z wnioskiem wykreślenie Klubu z ewidencji Klubów Sportowych.

Rozdział VIII

§ 40
Wszelkie przepisy regulujące sprawy wewnętrzne Klubu, o ile nie należą do kompetencji innych władz – ustala Zarząd Klubu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają przepisy ustaw:
o sporcie, prawo o stowarzyszeniach, o działalności pożytku publiczne i wolontariacie.

§ 41
Niniejszy statut wchodzi w życie w dniu podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków Klubu w tym przedmiocie.